وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد درباره:ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

 

گرایش :ﻗﺪرت

 

عنوان : ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

 

 

 

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

 

واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب

 

داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

 

 

 

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “M.Sc”

 

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق- ﻗﺪرت

 

 

 

ﻋﻨﻮان:

 

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

 

ﭘﺮاﻛﻨﺪه

 

 

 

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :

 

دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻄﺤﺎﺋﻲ

 

 

 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :

 

دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺪر زاده

 

 

 

ﺑﻬﻤﻦ 1388

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                         ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﭼﻜﻴﺪه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 
ﻓﺼﻞ اول – ﻛﻠﻴﺎت…………………………………………………………………………………………………………. 4
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 
-1-1 اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ………………………………………………………………………………………………… 4
 
-2-1 ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع…………………………………………………………………………………………….. 6
 
-3-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………….. 7
 
-4-1 اﻫﺪاف……………………………………………………………………………………………………………… 9
 
-5-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ……………………………………………………………………………………………… 10
 
ﻓﺼﻞ دوم – ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ……………………………………………………………….. 12
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………… 12
 
-1-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت………………………………………………………………………………………. 12
 
-1-1-2 ﻛﻠﻴﺎت………………………………………………………………………………………………….. .. 12
 
-2-1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ………………………………………………………………………………….. 14
 
-2-2 ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ…………………………………………………………………………………… 15
 
-3-2 اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت………………………………………………………………………………… 16
 
-4-2 اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ…………………………………………………………………………… 16
 
-1-4-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ…………………………………………………………………………… 17
 
-5-2 ﻣﺮوری ﺑﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻜﺎر روﻧﺪه در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ 17……………………………………… [25]
 
-1-5-2 رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد………………………………………………………………………………………….. 17
 
-2-5-2 ﻓﻴﻮز……………………………………………………………………………………………………….. 17
 
-3-5-2 رﻟﻪﻫﺎ………………………………………………………………………………………………………. 18
 
-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ………………………………………………………………………….. 23
 
-1-6-2 اﺻﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی………………………………………………………………………………………. 23
 
-2-6-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف………………………………………………………………………………………………… 23
 
-3-6-2 ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖ دار…………………………………………………….. 24
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                           ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-4-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ………………………………………………………………………………….. 24
 
ورودیﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ:………………………………………………………………………………. 25
 
-5-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ……………………………………………………………………….. 26
 
-6-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻟﻪ…………………………………………………………………………………. 27
 
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه 29………………………………………………….. …………………………..
 
-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………… 29
 
-1-1-3 واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه……………………………………………………………………………….. 29
 
-2-3 ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ……………………………………………… 30
 
-1-2-3 اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ……………………………… . 30
 
-2-2-3 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه 35] ﺗﺎ 31………………………………………………………………. [38
 
-3-2-3 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 35] ﺗﺎ 31………………………………………………… [37
 
-4-2-3 ﺗﺮﻳﭗ دادن اﺷﺘﺒﺎه رﻟﻪﻫﺎ………………………………………………………………………………. 32
 
-5-2-3 ﺟﺰﻳﺮهای ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ…………………………………………………………………………….. 33
 
-6-2-3 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﺑﺎزﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ…………………………………………………………… 33
 
-3-3 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ……………………………………………………….. 34
 
-1-3-3 ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﺘﻲ……………………………… . 34
 
-2-3-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ – رﻟﻪ 35…………………………………………………………………………….. [36]
 
–2-3-3 ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ………………………………………. 35
 
-3-3-3 ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎل DG ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ……………………………….. 36
 
–4-3-3 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی……………………………………………………………………………………………… 40
 
-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه……………………………………………….. 41
 
-1-4-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………….. .. 41
 
-2-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ……………………………………………………………………………………….. 41
 
-3-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻠﻲ اﺗﺼﺎل DG ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت 42…………………………………………………. [38]
 
-5-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی…………………………………………………… 43
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                               ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-1-5-3 روش ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ……………………………………………………………………………………….. 44
 
-2-5-3 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ…………………………………………………………………………………………. 44
 
-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه…… 45
 
-1-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر DG ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات 45……. DG
 
-1-1-6-3 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺴﺘﺮده (ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﮔﺴﺘﺮده)……………………………………………….. 45
 
-2-1-6-3 رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ 46…………………………………………………………………………… [38]
 
-3-1-6-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ……………………………………………………… 48
 
-2-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات اﻋﻤﺎل DG ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ
 
ﺗﻮزﻳﻊ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
 
-7-3 اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه………………. 49
 
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 51………………… …………………………..
 
در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه…………………………………………………………………………………………….. 51
 
-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………… 51
 
-2-4 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ………………………………………………………………………………………….. 51
 
-1-2-4 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ 51…………………………………………………………………….. [46]
 
-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی……………………………………………………………………………. 52
 
-1-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه……………………………………………………………………. 52
 
53……………………………………………………………………………………………. PSCAD -1-1-3-4
 
CYMTCC -2-1-3-4 و 53…………………………………………………………………………….. PSAF
 
54……………………………………………………………………………………….. DigSilent -3-1-3-4
 
54………………………………………………………………………… ETAP (version 5) -4-1-3-4
 
-5-1-3-4 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در 54……………………………………………………….. MATLAB
 
-2-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………………………………………………… 55
 
-4-4 ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ…………………………………………………………………………… 55
 
-1-4-4 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ 56……………………………………………………………………….. MATLAB
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                  ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-5-4 ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ…………………………………………………………………………………. 57
 
-1-5-4 اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ……………………………………………………………………. 57
 
-2-5-4 ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی……………………………………………………………………………………………….. 57
 
-6-4 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی……………………………………………………………………………… 58
 
-7-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ………………………………………………………………………………………… 60
 
-8-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ………………. 61
 
-1-8-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﺮار دادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺑﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ………………………………. 62
 
-2-8-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه……………………………………………………. 62
 
-9-4 ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ (رﻟﻪﻫﺎ) ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ 64 . FCL
 
-1-9-4 ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار FCL ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 
رﻟﻪﻫﺎ 65………………………………………………………………………………………………………… (CTI)
 
-2-9-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات RFCL و 66……………………………………………………………………… IFCL
 
-10-4 اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه
 
ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ 67 ………………………………………………………………………………………………….. (FCL)
 
-1-10-4 اراﺋﻪ ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﺪون ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار FCL ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف 1 و 67…………. 2
 
-2-10-4 ﻃﺮاﺣﻲ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 
اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه………………………………………………………………………………………………. 68
 
-3-10-4 روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ………………………………………… 74
 
-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای
 
ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ……………………………………………………………………………………………………………. 74
 
-1-11-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد………………………………………………………………………………… 74
 
-2-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع 74……………………………………………………………………………………… FCL
 
-3-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ………………………………………………. 75
 
-12-4 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از DG و 76………………………………………………… FCL
 
-13-4 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی…………………………………………………………………………………………………… 76
 
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات…………………………………………………………………………….. 78
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                    ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-1-5 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی…………………………………………………………………………………………………. .. 78
 
-2-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات……………………………………………………………………………………………………… 79
 
ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻟﻒ – اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ………………………………………………………………………………………… 81
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ……………………………………………………………………………………………………. 84
 
ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ……………………………………………………………………………………………………….. 85
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ  
ﺟﺪول -1-2 ﺛﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻜﻮس 20  
ﺟﺪول -2-2 اﻧﻮاع ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ 29  
ﺟﺪول -1-3 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮای ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ (LV Supply) 48  
ﺟﺪول -1-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ژﻧﺘﻴﻚ 65  
ﺟﺪول -2-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎز ژﻧﺘﻴﻚ 65  
ﺟﺪول -3-4 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ (ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ) 66  
ﺟﺪول -4-4 ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪ ﻫﺎ 68  
ﺟﺪول -5-4 ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ازای ﻗﺮاردادن DG=20MVA در 70  
ﺑﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ  
   
ﺟﺪول -6-4 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪ 72  
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  
   
ﺟﺪول -7-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ازای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن 74  
ﺧﻄﺎ  
   
ﺟﺪول -8-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن 75  
ﺧﻄﺎی 40 اﻫﻤﻲ  
   
ﺟﺪول اﻟﻒ–1 اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻄﻮط 90  
ﺟﺪول اﻟﻒ–2 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر 91  
ﺟﺪول اﻟﻒ–3 زوﺟﻬﺎی اﺻﻠﻲ / ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺷﺒﻜﻪ 92  

 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ  
ﺷﻜﻞ -1-1 اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ FCL-DG 10  
ﺷﻜﻞ -2-1 ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 11  
ﺷﻜﻞ -1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 16  
ﺷﻜﻞ –2-2 ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 19  
ﺷﻜﻞ -3-2 اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 21  
ﺷﻜﻞ -4-2 اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻣﻌﻜﻮس 22  
ﺷﻜﻞ -5-2 ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎی زﻣﺎن ﻣﻌﻜﻮس 23  
ﺷﻜﻞ -6-2 ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻄﻊ آﻧﻲ در رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن 24  
ﺷﻜﻞ -7-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 29  
ﺷﻜﻞ -9-2 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد Isc / Ip رﻟﻪﻫﺎ 30  
ﺷﻜﻞ -1-3 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 36  
ﺷﻜﻞ -2-3 ﺗﺮﻳﭗ دادن اﺷﺘﺒﺎه رﻟﻪ ﻫﺎ 36  
ﺷﻜﻞ -3-3 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﺑﺎزﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 38  
ﺷﻜﻞ -4-3 ﻳﻚ ﻓﻴﺪر ﺳﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﺘﻲ 38  
ﺷﻜﻞ -5-3 ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ 39  
ﺷﻜﻞ -6-3 ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ – رﻟﻪ 40  
ﺷﻜﻞ -7-3 ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دو واﺣﺪ DG1 و DG2 41  
ﺷﻜﻞ -8-3 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG3 41  
ﺷﻜﻞ -9-3 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG3 41  
ﺷﻜﻞ -10-3 ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG1, DG2, DG3 42  
ﺷﻜﻞ -11-3 ﺧﻄﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG1, DG2, DG3 42  
ﺷﻜﻞ -12-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﺑﺎ DG 43  
ﺷﻜﻞ -13-3 ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺎ 44  
DG 52  
ﺷﻜﻞ -14-3 ﻓﻠﻮﭼﺎرت رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  
ﺷﻜﻞ -1-4 دﻳﺎﮔﺮام ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 30 ﺑﺎﺳﻪ IEEE اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 57  
ﺷﻜﻞ -2-4 دﻳﺎﮔﺮام ﺷﺒﻜﻪ 30 ﺑﺎﺳﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه IEEE در ﻧﺮماﻓﺰار Digsilent 62  
ﺷﻜﻞ -3-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﺮاردادن DG ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 15 MVA در ﺑﺎﺳﻬﺎی 69  
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ    
ﺷﻜﻞ -4-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار CTI رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه 71  
ﺷﻜﻞ -5-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف CTI از ﻣﻘﺪار اﻳﺪهآل (CTI-0.3) ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ 71  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه    

 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻜﻞ -6-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار CTI رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار FCL 73
ﺷﻜﻞ -7-4 ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف CTI از ﻣﻘﺪار اﻳﺪهآل (CTI-0.3) 73
ﺷﻜﻞ -8-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎدهای از ﺗﺄﺛﻴﺮات RFCL و IFCL 75
ﺷﻜﻞ -9-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 77
ﺷﻜﻞ -10-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ 78
ﺷﻜﻞ -11-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد FCL 80
ﺷﻜﻞ -12-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ FCL ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ 81

 
ﭼﻜﻴﺪه
 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت، ﻧﻘﺶ زﻳﺎدی در ﻛﺎرﻛﺮد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت دارﻧﺪ. رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی ﻗﻄﻊ ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی و وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺳﻴﺐ و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪرن در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ورود ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﻳﻊ، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد.
 
ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻀﻮر 1 DG و اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮار دادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ (در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه) ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، راﻫﻜﺎر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ (FCL) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺑﺮ روی ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ 30 ﺑﺎﺳﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه IEEE ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
 
ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﻮده و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻮی و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺶ ﻛﺮدن ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺳﻄﺢ 20 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻳﺎ 63 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻌﻀﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی و ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی و اﻓﺰودن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، در ﻓﺼﻞ اول اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
 
ﻓﺼﻞ اول
 
ﻛﻠﻴـﺎت
 
ﻓﺼﻞ اول  ﻛﻠﻴﺎت
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
 
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، اﺟﺰاء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم روی

دانلود مقاله و پایان نامه

 دادن آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری اﻳﻤـﻦ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺨـﺼﻮص ﻣـﻲﺗـﻮان از ﺻـﺪﻣﺎت ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد و ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻄﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﺟﺎﻳﮕـﺬاری ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ رﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ، در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 
 
-1-1 اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ
 
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ، اﻳﻔـﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻛﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺑﺮق را ﺑﺘـﻮان ﻛـﺎﻫﺶ داد، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮد داد.
در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ ﮔـﺰارش دادن ﺑـﻪ ﻛﻤﻴﺘـﻪﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳـﺎﻟﺘﻲ (ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ( (PUC) ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔـﺰارش دادن اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﻤﻠـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻗـﺪرت ﺧـﻮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺪرت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺎراﻳﻲ (PBR) ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺮخ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﭼﻨﺪ اﻳﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ اﻳﺎﻟـﺖﻫـﺎی ﻓـﻮق ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ. ﻧـﺮخ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮق ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﺷـﻮد. ﺗﻌـﺎرﻳﻒ دو اﻧـﺪﻳﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE-1396، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 
-i اﻧﺪﻳﺲ ﻗﻄﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه (SAIFI)
-ii اﻧﺪﻳﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر (اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ(( (ASIFI
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری از ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت، اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺴﻴﺎری از اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛـﺮدهاﻧـﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺗﻼﺷـﻲ ﺑـﺮای
 
ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺗﻼﺷـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، از ﻧـﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﻨﺪهﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻣﺪاوم ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ.
اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺪهای در اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر ﺑﻪ روزﺗﺮ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒﻮض ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد. در راﺳـﺘﺎی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﻴـﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎری دارد.
 
وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻴﻮز-ﻓﻴﻮز و رﻳﻜﻠﻮزر-ﻓﻴﻮز ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫـﺎی ﺳﻜـﺸﻦﺑﻨـﺪی ﻛﻨﻨـﺪه
(ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﺘﻪ) ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ، وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮون ﺧﻂ (offline) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻳﻚ ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲرﻓﺖ.
 
ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎر و ﺣﺘﻲ رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎر در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد زﻣﺎنﻫـﺎی ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺧﻄﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ در اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫـﺎی ﺑﺎرﻫـﺎ و اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و / ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎی رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﺪ.
 
ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه ﺣﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻧﺮژی ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺼﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ (ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی زﻳﺮ 115 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﮕﻮﻧـﻪای ﻛـﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎل 2010، ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎرﺑﺮد DG ﺑـﻪ 20 درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮﺳﺪ .[1] ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻜـﺎت، ﮔـﺴﺘﺮش ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻻﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔـﻲ DG ﻫـﺎ ﺑـﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ (و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن) ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
DG ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺑـﺮ روی ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻦ ادوات ﺑﺮ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 

  • ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

 

 

    • ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت

 

    • ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

  • ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان

 
ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻓﻮق، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻫـﺎﻳﻲ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.
 
ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻮژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ آﻧﻬﺎ (درآﻣـﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی) ﺑـﻪ ﺑـﺮقدار ﻛـﺮدن
 
47، ﺧﻮاﺳـﺘﺎر اﻳـﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ DG ﻫﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، از ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ، در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺒـﻊ واﺣـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻗﺪرت (ﭘﺴﺖ) وﺟﻮد دارد. اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻄﻮر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗـﻮان ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻓﺮضﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺮ راﺳﺖ ﺑﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮان را در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳـﺎن داد:
ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺗـﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓـﺘﻦ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻧـﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ و از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟـﻪ – رﻟـﻪ ، ﻓﻴﻮز – ﻓﻴﻮز و … ﻣﻲﺷﻮد .[2]
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰوده ﺷـﺪن ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ رﻟﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘـﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮی ﺑـﺮای ﺑـﻪ روز رﺳـﺎﻧﻲ رﻟـﻪﻫـﺎی ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ آﻧـﺎﻟﻮگ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫﺎی ﺳﻜﺸﻦﺑﻨﺪی ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑـﻪ روز رﺳﺎﻧﻲﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑﺎر و ﺷـﺒﻜﻪ، ﺟﺰﻳـﺮهای ﺳـﺎزی ﻋﻤـﺪی ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد.
 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (AGC) ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺴﺖ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮی اﺳـﺖ و در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ DG، ﺑﺎرﻫـﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر، در ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﻴـﻞﻫـﺎی ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮی و ﻧﻬﺎﻳﻲ2 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه با موضوع:انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی کشوردانلود پایان نامه ارشد درباره:پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA »