وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

:
بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی, اقتصادی و بهره وری اجتماعی حیاتی هستند که به دنبال بهبود مستمر در پیشرفت بشریت می باشد. در دسامبر 1995 قانون اساسی ژاپن برمبنای غلم و صنعت تصویب شد و در سال2001 طرح عمومی علم و صنعت برای بار دوم تصویب شد. به موجب آن دولت یک موضوع سیاسی روشن در تصویب علم و فناوری داشت و ملزم به ایجاد ساختار اداری

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-isi-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c/

 

 جدید(MEXT) متشکل از شورای علوم و فناوری , وزارت آموزش و پرورش, وزارت فرهنگ,وزارت ورزش و سایر وزارتخانه ها بود برای این سازمانها درک نیازهای اجتماعی و فناوری بری پیشبرد توسعه فناوری های استراتژیک و اجرای سیاست های اقتصادی در آینده ضروری بود/


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :تکامل بازیابی ، به صورت مفهومیدانلود مقاله ISI با ترجمه :عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره »