وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۴-۲٫ مشخصات سازمان های مورد بررسی – 4 "

 
تاریخ: 20-09-01
نویسنده: نویسنده محمدی

 

: واریانس جمع نمره های همه آزمودنی ها به سوال k ام

 

اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مومنی و قیومی،۱۳۸۹). با توجه به جدول زیر، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پژوهش حاضر ۹/۰است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.

 

۳- ۴: جدول ضریب پایایی برای کل پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

آلفای کرونباخ تعداد سوالات ۹/۰ ۴۹

منبع: یافته های پژوهش

 

۳-۱۱٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

تجزیه و تحلیل داده ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده­هایی که از به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه آماری فراهم آمده­اند، خلاصه، کد بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ­ها به منظور آزمون فراهم آید. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ­ها در سه سطح انجام گرفته است که عبارتند از:

 

    1. تجزیه و تحلیل تک متغیره متغیرها

 

    1. تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرها

 

  1. تجزیه و تحلیل چند متغیره متغیرها

در سطح تجزیه و تحلیل تک متغیره، متغیرهای پژوهش به صورت منفرد مورد بررسی قرار می­ گیرند و روابط بین متغیرها مد نظر نیست، در این سطح روش­های آمار توصیفی و استنباطی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است و تصویری از جامعه مورد مطالعه به دست آمده است. محاسبه شاخص­ های مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی از جمله روش­های آمار توصیفی و آزمون میانگین یک جامعه آماری برای آزمون معنی داری تعمیم میانگین­ها به کل جامعه آماری، روش آماری استنباطی است که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره ضریب همبستگی اسپیرمن میان دو به دوی متغیرها، محاسبه شده است. بر اساس نوع متغیرها خلاصه روش های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های دو متغیره در جدول ۳-۴ نشان داده شده است:

 

۳-۵ : جدول آماره های مورد استفاده در تحلیل های دو متغیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیرها نوع متغیرها آماره استفاده شده برند – تعهد سازمانی فاصه ای پیرسون مالکیت – تعهد سازمانی اسمی-فاصله ای ضریب اتا نوع صنعت – تعهد سازمانی اسمی-فاصله ای ضریب اتا رضایت شغلی – تعهد سازمانی فاصله ای پیرسون

منبع: یافته های پژوهش

 

هم چنین همبستگی جزئی(تفکیکی) نیز محاسبه شده است. همبستگی تفکیکی، همبستگی میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیرها است (مومنی و قیومی ،۱۳۸۹). در پژوهش حاضر همبستگی تفکیکی میان برند و تعهد سازمانی با کنترل اثر متغیر واسطه ای مالکیت، نوع صنعت و رضایت شغلی محاسبه شده است.

 

در سطح تجزیه و تحلیل چند متغیره با بهره گرفتن از تحلیل مسیر و انجام رگرسیون چندگانه در سه مرحله میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده از نرم افزار SPSS­ استفاده شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱٫ مقدمه

 

در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق با توجه به هدف تحقیق و نوع داده ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و جهت دستیابی به اهداف پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ گردید. به عبارت دیگر چارچوب فصل چهارم در فصل قبل مشخص گردیده است.

 

در این فصل، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور فصل حاضر به صورت زیر بخش بندی شده است. بخش اول، آمار توصیفی ‌می‌باشد که به توصیف ویژگی های جامعه مورد مطالعه و برخی پارامترها می‌پردازد. در این بخش، پاسخ دهندگان و جامعه آماری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم تحلیل‌های تک‌متغیره مورد بحث است. در بخش سوم به تحلیل دو متغیره داده ها و آزمون روابط آن‌ ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بخش چهارم تحلیل‌های چندمتغیره را با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی در برمی‌گیرد و در انتها نیز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.

 

۴-۲٫ مشخصات سازمان های مورد بررسی

 

در این قسمت با توجه به جامعه ی آماری مورد بررسی و داده های جمع‌ آوری شده از آن، به بررسی توصیفی شرکت های مورد نظر از جنبه‌های مختلف می پردازیم که برای این منظور از متغیر های عمر سازمانی، تعداد کارکنان، نوع صنعت و نوع مالکیت استفاده می شود.

 

۴-۲-۱٫ عمر سازمانی

 

عمر سازمان های مورد بررسی در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ۴۶٫۴ درصد از سازمان ها، عمر سازمانی بین۲۰ تا۴۰ را دارند.

 

۴-۱: جدول فراوانی مربوط به عمر سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر سازمانی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی ۱۹-۱ ۱۸۲ ۲۸٫۱ ۲۸٫۱ ۳۹-۲۰ ۳۰۰ ۴۶٫۴ ۷۴٫۵ ۵۹-۴۰ ۱۳۲ ۲۰٫۴ ۹۴٫۹ ۶۰ و بالاتر ۳۳ ۵٫۱ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۲-۲٫ تعداد کارکنان

 

با توجه به جدول ۴-۲ مشخص گردید که ۸۵٫۵ درصد از سازمان ها دارای تعداد کارکنان بین صد تا هزار نفر می‌باشند و ۵۶٫۶ درصد از شرکت های مورد بررسی بین صد تا پانصد نفر کارمند را در سازمان های خود به کار گرفته اند.

 

۴-۲: جدول فراوانی مربوط به تعداد کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی ۴۹۹-۱۰۰ ۳۶۶ ۵۶٫۶ ۵۶٫۶ ۹۹۹-۵۰۰ ۷۸ ۱۲٫۱ ۶۸٫۶ ۱۴۹۹-۱۰۰۰ ۱۰۹ ۱۶٫۸ ۸۵٫۵ ۱۵۰۰ و بالاتر ۹۴ ۱۴٫۵ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۲-۳٫ نوع صنعت

 

از ۷۹ برند مورد بررسی در صنایع مختلف، ۳۶٫۳ درصد از آن ها در صنعت آشامیدنی و غذایی و ۹٫۷ درصد از آن ها در صنعت شوینده و بهداشتی و ۹٫۱ درصد از آن ها در صنعت شیمیایی و ۲۹٫۵ درصد در صنعت لوازم خانگی و مبلمان اداری و ۱۴٫۸ درصد در صنعت بانک و بیمه فعالیت دارند همچنین ۰٫۵ درصد از پاسخگویان نوع صنعت خود را مشخص نکرده اند.

 

۴-۳: جدول فراوانی مربوط به نوع صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع صنعت فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی ۱ ۲۳۵ ۳۶٫۳ ۳۶٫۵ ۲ ۶۳ ۹٫۷ ۴۶٫۳ ۳ ۵۹ ۹٫۱ ۵۵٫۴ ۴ ۱۹۱ ۲۹٫۵ ۸۵٫۱ ۵ ۹۶ ۱۴٫۸ ۹۹٫۵ مجموع ۶۴۴ ۹۹٫۵ توجه: (۰٫۵ درصد بدون پاسخ)

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۲-۴٫ نوع مالکیت

 

جدول زیر نشان می‌دهد که سازمان‌های دارای مالکیت خصوصی بیشترین فراوانی را دارند و ۸۱٫۸ درصد از کل جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند.

 

۴-۴: جدول فراوانی مربوط به نوع مالکیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مالکیت


فرم در حال بارگذاری ...

« " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۱٫۱٫۱: محکومین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی و محجورین و ورشکستگان – 8 "" پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 26 – 4 " »